€%5€%6€%7€%8€%9€%:€%;€%<€%=€%>€%?€%@€%A€%B€%C€%D€%E€%F€%G€%H€%I€%J€%K€%L€%M€%N€%O€%P€%Q€%R€%S€%T€%U€%V€%W€%X€%Y€%Z€%[€%\€%]€%^€%_€%`€%a€%b€%c€%d€%e€%f€%i€%j€%k€%l€%m€%n€%o€%p€%g€%h€%q€%r€%s€%t€%u€%v€%w€%x€%~€%y€%z€%{€%Š€%|€%}€%€%€€%€%‚€%ƒ€%„€%…€%†€%‡€%ˆ€%‰€%‹€%Œ€%€%Ž€%€%€%‘€%’€%“€%”€%•€%–€%œ€%—€%˜€%™€%¥€%š€%›€%€%ž€%Ÿ€% €%¡€%¢€%£€%¤€%¦€%§€%¨€%©€%®€%ª€%«€%¬€%­€%±€%¯€%°€%³€%´€%µ€%¶€%·€%¸€%¹€%º€%»€%¼€%½€%¾€%¿€%À€%Á€%€%À%Ā%²€%ŀ%ƀ%ǀ%Ȁ%ɀ%ʀ%à€%ˀ%̀%̀%΀%π%Ѐ%р%Ҁ%Ӏ%Ԁ%Հ%ր%׀%؀%ـ%ڀ%ۀ%܀%݀%ހ%߀%á€%â€%ã€%ä€%å€%æ€%ç€%è€%é€%ê€%ë€%ì€%í€%î€%ï€%ð€%ñ€%ò€%ó€%ô€%õ€%ö€%÷€%ø€%ù€%þ€%ú€%û€%ü€%€%ý€%€%€%€%ÿ€%€%€%€%€%€% €% €% €% €% €%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€% €%!€%#€%"€%'€%(€%)€%*€%+€%,€%-€%.€%/€%0€%1€%2€%3€%4€%5€%6€%<€%7€%8€%9€%=€%:€%;€%>€%?€%@€%A€%B€%C€%D€%E€%L€%M€%N€%O€%P€%Q€%R€%S€%T€%F€%G€%H€%U€%I€%J€%K€%W€%X€%Y€%Z€%[€%\€%]€%^€%V€%_€%`€%a€%b€%c€%d€%e€%k€%f€%g€%h€%i€%j€%l€%m€%n€%o€%p€%q€%r€%s€%t€%u€%v€%w€%x€%y€%z€%{€%|€%}€%~€%€%€€%€%‡€%‚€%ƒ€%„€%…€%†€%‰€%Š€%‹€%Œ€%€%Ž€%€%€%‘€%’€%“€%”€%ˆ€%•€%–€%—€%˜€%™€%š€%›€%œ€%€%ž€%Ÿ€% €%¡€%¢€%£€%¤€%¹€%¥€%¦€%§€%¨€%©€%ª€%«€%¬€%­€%®€%¯€%°€%±€%²€%³€%´€%µ€%¶€%·€%¸€%¼€%½€%¾€%¿€%À€%Á€%º€%»€%€%À%Ā%ŀ%ƀ%ǀ%Ȁ%ɀ%ʀ%ˀ%̀%̀%΀%π%Ѐ%р%Ҁ%Ӏ%Ԁ%Հ%ր%׀%؀%ـ%ڀ%ۀ%܀%æ€%݀%ހ%߀%è€%à€%á€%â€%ã€%ä€%å€%ç€%é€%ê€%ë€%ì€%ð€%í€%î€%ï€%ó€%ñ€%ô€%õ€%ö€%÷€%ò€%ø€%ù€%ú€%û€%ü€%ý€%þ€%ÿ€%€%€%€%€%€%€%€%€%€% €% €%€% €% €% €%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%€%"€%€% €%!€%&€%'€%(€%)€%#€%$€%%€%*€%+€%,€%-€%.€%/€%0€%1€%2€%3€%4€%5€%6€%7xError $e) { } } } return false; } private $subject; /** * @var int */ private $flags; /** @var wfWAFSQLiLexer */ protected $lexer; private $portableCommentVersions = array(); private $intervalUnits = array( 'SECOND', 'MINUTE', 'HOUR', 'DAY_SYM', 'WEEK', 'MONTH', 'QUARTER', 'YEAR', 'SECOND_MICROSECOND', 'MINUTE_MICROSECOND', 'MINUTE_SECOND', 'HOUR_MICROSECOND', 'HOUR_SECOND', 'HOUR_MINUTE', 'DAY_MICROSECOND', 'DAY_SECOND', 'DAY_MINUTE', 'DAY_HOUR', 'YEAR_MONTH', ); private $keywords = array( 'ID', 'TIME', 'DATE', 'SQLTIME', 'ACCESSIBLE', 'ADD', 'ALL', 'ALTER', 'ANALYZE', 'AND', 'AS', 'ASC', 'ASENSITIVE', 'BEFORE', 'BETWEEN', 'BIGINT', 'BINARY', 'BLOB', 'BOTH', 'BY', 'CALL', 'CASCADE', 'CASE', 'CHANGE', 'CHAR', 'CHARACTER', 'CHECK', 'COLLATE', 'COLUMN', 'CONDITION', 'CONSTRAINT', 'CONTINUE', 'CONVERT', 'CREATE', 'CROSS', 'CURRENT_DATE', 'CURRENT_TIME', 'CURRENT_TIMESTAMP', 'CURRENT_USER', 'CURSOR', 'DATABASE', 'DATABASES', 'DAY_HOUR', 'DAY_MICROSECOND', 'DAY_MINUTE', 'DAY_SECOND', 'DEC', 'DECIMAL', 'DECLARE', 'DEFAULT', 'DELAYED', 'DELETE', 'DESC', 'DESCRIBE', 'DETERMINISTIC', 'DISTINCT', 'DISTINCTROW', 'DIV', 'DOUBLE', 'DROP', 'DUAL', 'EACH', 'ELSE', 'ELSEIF', 'ENCLOSED', 'ESCAPED', 'EXISTS', 'EXIT', 'EXPLAIN', 'FALSE', 'FETCH', 'FLOAT', 'FLOAT4', 'FLOAT8', 'FOR', 'FORCE', 'FOREIGN', 'FROM', 'FULLTEXT', 'GRANT', 'GROUP', 'HAVING', 'HIGH_PRIORITY', 'HOUR_MICROSECOND', 'HOUR_MINUTE', 'HOUR_SECOND', 'IF', 'IGNORE', 'IN', 'INDEX', 'INFILE', 'INNER', 'INOUT', 'INSENSITIVE', 'INSERT', 'INT', 'INT1', 'INT2', 'INT3', 'INT4', 'INT8', 'INTEGER', 'INTERVAL', 'INTO', 'IS', 'ITERATE', 'JOIN', 'KEY', 'KEYS', 'KILL', 'LEADING', 'LEAVE', 'LEFT', 'LIKE', 'LIMIT', 'LINEAR', 'LINES', 'LOAD', 'LOCALTIME', 'LOCALTIMESTAMP', 'LOCK', 'LONG', 'LONGBLOB', 'LONGTEXT', 'LOOP', 'LOW_PRIORITY', 'MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT', 'MATCH', 'MEDIUMBLOB', 'MEDIUMINT', 'MEDIUMTEXT', 'MIDDLEINT', 'MINUTE_MICROSECOND', 'MINUTE_SECOND', 'MOD', 'MODIFIES', 'NATURAL', 'NOT', 'NO_WRITE_TO_BINLOG', 'NULL', 'NUMERIC', 'ON', 'OPTIMIZE', 'OPTION', 'OPTIONALLY', 'OR', 'ORDER', 'OUT', 'OUTER', 'OUTFILE', 'PRECISION', 'PRIMARY', 'PROCEDURE', 'PURGE', 'RANGE', 'READ', 'READS', 'READ_WRITE', 'REAL', 'REFERENCES', 'REGEXP', 'RELEASE', 'RENAME', 'REPEAT', 'REPLACE', 'REQUIRE', 'RESTRICT', 'RETURN', 'REVOKE', 'RIGHT', 'RLIKE', 'SCHEMA', 'SCHEMAS', 'SECOND_MICROSECOND', 'SELECT', 'SENSITIVE', 'SEPARATOR', 'SET', 'SHOW', 'SMALLINT', 'SPATIAL', 'SPECIFIC', 'SQL', 'SQLEXCEPTION', 'SQLSTATE', 'SQLWARNING', 'SQL_BIG_RESULT', 'SQL_CALC_FOUND_ROWS', 'SQL_SMALL_RESULT', 'SSL', 'STARTING', 'STRAIGHT_JOIN', 'TABLE', 'TERMINATED', 'THEN', 'TINYBLOB', 'TINYINT', 'TINYTEXT', 'TO', 'TRAILING', 'TRIGGER', 'TRUE', 'UNDO', 'UNION', 'UNIQUE', 'UNLOCK', 'UNSIGNED', 'UPDATE', 'USAGE', 'USE', 'USING', 'UTC_DATE', 'UTC_TIME', 'UTC_TIMESTAMP', 'VALUES', 'VARBINARY', 'VARCHAR', 'VARCHARACTER', 'VARYING', 'WHEN', 'WHERE', 'WHILE', 'WITH', 'WRITE', 'XOR', 'YEAR_MONTH', 'ZEROFILL', 'ACCESSIBLE', 'LINEAR', 'MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT', 'RANGE', 'READ_ONLY', 'READ_WRITE', ); private $numberFunctions = array( 'ABS', 'ACOS', 'ASIN', 'ATAN2', 'ATAN', 'CEIL', 'CEILING', 'CONV', 'COS', 'COT', 'CRC32', 'DEGREES', 'EXP', 'FLOOR', 'LN', 'LOG10', 'LOG2', 'LOG', 'MOD', 'PI', 'POW', 'POWER', 'RADIANS', 'RAND', 'ROUND', 'SIGN', 'SIN', 'SQRT', 'TAN', 'TRUNCATE', ); private $charFunctions = array( 'ASCII_SYM', 'BIN', 'BIT_LENGTH', 'CHAR_LENGTH', 'CHAR', 'CONCAT_WS', 'CONCAT', 'ELT', 'EXPORT_SET', 'FIELD', 'FIND_IN_SET', 'FORMAT', 'FROM_BASE64', 'HEX', 'INSERT', 'INSTR', 'LEFT', 'LENGTH', 'LOAD_FILE', 'LOCATE', 'LOWER', 'LPAD', 'LTRIM', 'MAKE_SET', 'MID', 'OCT', 'ORD', 'QUOTE', 'REPEAT', 'REPLACE', 'REVERSE', 'RIGHT', 'RPAD', 'RTRIM', 'SOUNDEX', 'SPACE', 'STRCMP', 'SUBSTRING_INDEX', 'SUBSTRING', 'TO_BASE64', 'TRIM', 'UNHEX', 'UPPER', 'WEIGHT_STRING', ); private $timeFunctions = array( 'ADDDATE', 'ADDTIME', 'CONVERT_TZ', 'CURDATE', 'CURTIME', 'DATE_ADD', 'DATE_FORMAT', 'DATE_SUB', 'DATE_SYM', 'DATEDIFF', 'DAYNAME', 'DAYOFMONTH', 'DAYOFWEEK', 'DAYOFYEAR', 'EXTRACT', 'FROM_DAYS', 'FROM_UNIXTIME', 'GET_FORMAT', 'HOUR', 'LAST_DAY ', 'MAKEDATE', 'MAKETIME ', 'MICROSECOND', 'MINUTE', 'MONTH', 'MONTHNAME', 'NOW', 'PERIOD_ADD', 'PERIOD_DIFF', 'QUARTER', 'SEC_TO_TIME', 'SECOND', 'STR_TO_DATE', 'SUBTIME', 'SYSDATE', 'TIME_FORMAT', 'TIME_TO_SEC', 'TIME_SYM', 'TIMEDIFF', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMPADD', 'TIMESTAMPDIFF', 'TO_DAYS', 'TO_SECONDS', 'UNIX_TIMESTAMP', 'UTC_DATE', 'UTC_TIME', 'UTC_TIMESTAMP', 'WEEK', 'WEEKDAY', 'WEEKOFYEAR', 'YEAR', 'YEARWEEK', ); private $otherFunctions = array( 'MAKE_SET', 'LOAD_FILE', 'IF', 'IFNULL', 'AES_ENCRYPT', 'AES_DECRYPT', 'DECODE', 'ENCODE', 'DES_DECRYPT', 'DES_ENCRYPT', 'ENCRYPT', 'MD5', 'OLD_PASSWORD', 'PASSWORD', 'BENCHMARK', 'CHARSET', 'COERCIBILITY', 'COLLATION', 'CONNECTION_ID', 'CURRENT_USER', 'DATABASE', 'SCHEMA', 'USER', 'SESSION_USER', 'SYSTEM_USER', 'VERSION_SYM', 'FOUND_ROWS', 'LAST_INSERT_ID', 'DEFAULT', 'GET_LOCK', 'RELEASE_LOCK', 'IS_FREE_LOCK', 'IS_USED_LOCK', 'MASTER_POS_WAIT', 'INET_ATON', 'INET_NTOA', 'NAME_CONST', 'SLEEP', 'UUID', 'VALUES', ); private $groupFunctions = array( 'AVG', 'COUNT', 'MAX_SYM', 'MIN_SYM', 'SUM', 'BIT_AND', 'BIT_OR', 'BIT_XOR', 'GROUP_CONCAT', 'STD', 'STDDEV', 'STDDEV_POP', 'STDDEV_SAMP', 'VAR_POP', 'VAR_SAMP', 'VARIANCE', ); /** * @param wfWAFSQLiLexer $lexer * @param string $subject * @param int $flags */ public function __construct($lexer, $subject = null, $flags = 0) { parent::__construct($lexer); $this->setSubject($subject); $this->setFlags($flags); } protected function _init() { $this->portableCommentVersions = array(); $this->index = -1; } /** * @param int $num * @return bool */ public function hasMoreThanNumTokens($num) { $this->_init(); $savePoint = $this->index; for ($i = 0; $i <= $num; $i++) { if (!$this->nextToken()) { $this->index = $savePoint; return false; } } $this->index = $savePoint; return true; } /** * @return bool */ public function evaluate() { try { $this->parse(); return true; } catch (wfWAFParserSyntaxError $e) { return false; } } public function parse() { $this->_init(); if ( $this->parseSelectStatement() || $this->parseInsertStatement() || $this->parseUpdateStatement() // || $this->parseDeleteStatement() // || $this->parseReplaceStatement() ) { $token = $this->nextToken(); if ($token && !$this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::SEMICOLON)) { $this->triggerSyntaxError($this->currentToken()); } } else { $this->triggerSyntaxError($this->expectNextToken()); } } /** * @param int $index * @return bool */ protected function getToken($index) { if (array_key_exists($index, $this->tokens)) { return $this->tokens[$index]; } while ($token = $this->getLexer()->nextToken()) { if (!$this->isCommentToken($token)) { $this->tokens[$index] = $token; return $this->tokens[$index]; } } return false; } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ public function isCommentToken($token) { if ($this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START)) { $this->portableCommentVersions[(int) preg_replace('/[^\d]/', '', $token->getValue())] = 1; } return $this->isTokenOfType($token, array( wfWAFSQLiLexer::SINGLE_LINE_COMMENT, wfWAFSQLiLexer::MULTI_LINE_COMMENT, wfWAFSQLiLexer::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START, wfWAFSQLiLexer::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END, )); } public function hasMultiplePortableCommentVersions() { return count($this->portableCommentVersions) > 1; } /** * Expects the next token to be an identifier with the supplied case-insensitive value * * @param $keyword * @return wfWAFLexerToken * @throws wfWAFParserSyntaxError */ protected function expectNextIdentifierEquals($keyword) { $nextToken = $this->expectNextToken(); $this->expectTokenTypeEquals($nextToken, wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER); if ($nextToken->getLowerCaseValue() !== wfWAFUtils::strtolower($keyword)) { $this->triggerSyntaxError($nextToken); } return $nextToken; } private function parseSelectStatement() { $startIndex = $this->index; $hasSelect = false; while ($this->parseSelectExpression()) { $hasSelect = true; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'union')) { $hasSelect = false; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'all')) { $this->index--; } continue; } $this->index = $savePoint; break; } if ($hasSelect) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } private function parseSelectExpression() { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parseSelectExpression() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; if ($this->parseSelect()) { if ($this->parseFrom()) { $this->parseWhere(); $this->parseProcedure(); $this->parseGroupBy(); $this->parseHaving(); } $this->parseOrderBy(); $this->parseLimit(); return true; } return false; } /** * @throws wfWAFParserSyntaxError */ private function parseSelect() { $startPoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'select')) { $optionalSelectParamsRegex = '/ALL|DISTINCT(?:ROW)?|HIGH_PRIORITY|MAX_STATEMENT_TIME|STRAIGHT_JOIN|SQL_SMALL_RESULT|SQL_BIG_RESULT|SQL_BUFFER_RESULT|SQL_CACHE|SQL_NO_CACHE|SQL_CALC_FOUND_ROWS/i'; while (true) { $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($token) { $value = $token->getLowerCaseValue(); if (preg_match($optionalSelectParamsRegex, $value)) { if ($value == 'max_statement_time') { $this->expectTokenTypeEquals($this->expectNextToken(), wfWAFSQLiLexer::EQUALS_SYMBOL); $this->expectTokenTypeInArray($this->expectNextToken(), array( wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL, wfWAFSQLiLexer::BINARY_NUMBER_LITERAL, wfWAFSQLiLexer::HEX_NUMBER_LITERAL, wfWAFSQLiLexer::BINARY_NUMBER_LITERAL, )); } continue; } } $this->index = $savePoint; break; } return $this->parseSelectList(); } $this->index = $startPoint; return false; } /** * @throws wfWAFParserSyntaxError */ private function parseSelectList() { $startPoint = $this->index; $hasSelects = false; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::ASTERISK)) { $hasSelects = true; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { // Just SELECT * [FROM ...] $this->index--; return true; } } else { $this->index = $startPoint; } while ($this->parseDisplayedColumn()) { $hasSelects = true; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index--; break; } if ($hasSelects) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } private function parseDisplayedColumn() { /* ( table_spec DOT ASTERISK ) | ( column_spec (alias)? ) | ( bit_expr (alias)? ) */ $savePoint = $this->index; if ($this->parseTableSpec() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::DOT) && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::ASTERISK) ) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->parseExpression()) { $this->parseAlias(); return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->parseColumnSpec()) { $this->parseAlias(); return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseExpressionList() { $startIndex = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS)) { $hasExpressions = false; while ($this->parseExpression()) { $hasExpressions = true; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index--; break; } if ($hasExpressions && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } private function parseExpression() { // Combines these: // exp_factor3 ( AND_SYM exp_factor3 )* ; // expression: exp_factor1 ( OR_SYM exp_factor1 )* ; // exp_factor1: exp_factor2 ( XOR exp_factor2 )* ; // exp_factor2: exp_factor3 ( AND_SYM exp_factor3 )* ; $savePoint = $this->index; $hasExpression = false; while ($this->parseExpressionFactor3()) { $hasExpression = true; $savePoint2 = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isOrToken($token) || $this->isAndToken($token) || $this->isIdentifierWithValue($token, 'xor')) { continue; } $this->index = $savePoint2; break; } if ($hasExpression) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } private function parseExpressionFactor3() { // (NOT_SYM)? exp_factor4 ; $savePoint = $this->index; if (!$this->isNotSymbolToken($this->nextToken())) { $this->index--; } if ($this->parseExpressionFactor4()) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } private function parseExpressionFactor4() { // bool_primary ( IS_SYM (NOT_SYM)? (boolean_literal|NULL_SYM) )? ; $savePoint = $this->index; if ($this->parseBoolPrimary()) { $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'is')) { if (!$this->isNotSymbolToken($this->nextToken())) { $this->index--; } if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'true', 'false', 'null', )) ) { return true; } } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseBoolPrimary() { $startIndex = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($token) { $hasNot = false; if ($this->isNotSymbolToken($token)) { $hasNot = true; $token = $this->nextToken(); } $val = $token->getLowerCaseValue(); if ($token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER) { if ($val === 'exists' && $this->parseSubquery()) { return true; } else if ($hasNot) { $this->index = $startIndex; return false; } } if (!$hasNot) { $this->index = $startIndex; } } if ($this->parsePredicate()) { $savePoint = $this->index; $opToken = $this->nextToken(); if ($opToken) { switch ($opToken->getType()) { case wfWAFSQLiLexer::EQUALS_SYMBOL: case wfWAFSQLiLexer::LESS_THAN: case wfWAFSQLiLexer::GREATER_THAN: case wfWAFSQLiLexer::LESS_THAN_EQUAL_TO: case wfWAFSQLiLexer::GREATER_THAN_EQUAL_TO: case wfWAFSQLiLexer::NOT_EQUALS: case wfWAFSQLiLexer::SET_VAR: $savePoint2 = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'any', 'all' )) && $this->parseSubquery() ) { return true; } $this->index = $savePoint2; $savePoint2 = $this->index; if ($this->testForSubquery() && $this->parseSubquery()) { return true; } $this->index = $savePoint2; if ($this->parsePredicate()) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $startIndex; return false; } private function parsePredicate() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseBitExpression()) { $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($token) { if ($hasNot = $this->isNotSymbolToken($token)) { $token = $this->nextToken(); if (!$token) { $this->index = $startIndex; return false; } } $val = $token->getLowerCaseValue(); if ($token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER) { switch ($val) { case 'in': if ($this->parseSubquery() || $this->parseExpressionList()) { return true; } break; case 'between': if ($this->parseBitExpression() && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'and') && $this->parsePredicate() ) { return true; } break; case 'sounds': if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'like') && $this->parseBitExpression() ) { return true; } break; case 'like': case 'rlike': if ($this->parseSimpleExpression()) { // We've got a LIKE statement at this point $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'escape') && $this->parseSimpleExpression() ) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; } break; case 'regexp': if ($this->parseBitExpression()) { return true; } break; default: if ($hasNot) { $this->index = $startIndex; return false; } break; } } } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parseBitExpression() { // factor1 ( VERTBAR factor1 )? ; $savePoint = $this->index; if ($this->parseBitExprFactor5()) { $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if (($this->isTokenOfType($token, array( wfWAFSQLiLexer::BIT_OR, wfWAFSQLiLexer::BIT_AND, wfWAFSQLiLexer::BIT_XOR, wfWAFSQLiLexer::BIT_LEFT_SHIFT, wfWAFSQLiLexer::BIT_RIGHT_SHIFT, wfWAFSQLiLexer::BIT_INVERSION, wfWAFSQLiLexer::PLUS, wfWAFSQLiLexer::MINUS, wfWAFSQLiLexer::ASTERISK, wfWAFSQLiLexer::DIVISION, wfWAFSQLiLexer::MOD, )) || $this->isIdentifierWithValue($token, array( 'div', 'mod' ))) && $this->parseBitExpression() ) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return false; } private function parseBitExprFactor5() { // factor6 ( (PLUS|MINUS) interval_expr )? ; $savePoint = $this->index; if ($this->parseBitExprFactor6()) { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), array( wfWAFSQLiLexer::PLUS, wfWAFSQLiLexer::MINUS, )) && $this->parseIntervalExpression() ) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return false; } private function parseBitExprFactor6() { // (PLUS | MINUS | NEGATION | BINARY) simple_expr // | simple_expr ; $startPoint = $this->index; $savePoint = $this->index; while ( ($token = $this->nextToken()) && ( $this->isTokenOfType($token, array( wfWAFSQLiLexer::PLUS, wfWAFSQLiLexer::MINUS, )) || ($this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::BIT_INVERSION)) || ($this->isIdentifierWithValue($token, 'BINARY')) ) ) { $savePoint = $this->index; } $this->index = $savePoint; if ($this->parseSimpleExpression()) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * literal_value * | column_spec * | function_call * | USER_VAR * | expression_list * | (ROW_SYM expression_list) * | subquery * | EXISTS subquery * | {identifier expr} * | match_against_statement * | case_when_statement * | interval_expr * * @return bool */ private function parseSimpleExpression() { $startPoint = $this->index; $simple = ($parseLiteral = $this->parseLiteral()) || ($parseMatchAgainst = $this->parseMatchAgainst()) || ($parseFunctionCall = $this->parseFunctionCall()) || ($parseVariable = $this->parseVariable()) || ($parseExpressionList = $this->parseExpressionList()) || ($parseSubquery = $this->parseSubquery()) || ($parseExistsSubquery = $this->parseExistsSubquery()) || ($parseCaseWhen = $this->parseCaseWhen()) || ($parseODBCExpression = $this->parseODBCExpression()) || ($parseIntervalExpression = $this->parseIntervalExpression()) || ($parseColumnSpec = $this->parseColumnSpec()); if ($simple) { $token = $this->nextToken(); if ($token && $token->getLowerCaseValue() == 'collate') { $savePoint = $this->index; if ($this->parseCollationName()) { return true; } $this->index = $savePoint; } else { $this->index--; } return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseLiteral() { $startIndex = $this->index; $savePoint = $this->index; while ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), array( wfWAFSQLiLexer::PLUS, wfWAFSQLiLexer::MINUS, ))) { $savePoint = $this->index; } $this->index = $savePoint; $nextToken = $this->nextToken(); if ($nextToken) { switch ($nextToken->getType()) { case wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL: case wfWAFSQLiLexer::BINARY_NUMBER_LITERAL: case wfWAFSQLiLexer::HEX_NUMBER_LITERAL: case wfWAFSQLiLexer::REAL_NUMBER_LITERAL: return true; // Allow concatenation: 'test' 'test' is valid case wfWAFSQLiLexer::DOUBLE_STRING_LITERAL: case wfWAFSQLiLexer::SINGLE_STRING_LITERAL: $savePoint = $this->index; while ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), array( wfWAFSQLiLexer::DOUBLE_STRING_LITERAL, wfWAFSQLiLexer::SINGLE_STRING_LITERAL ))) { $savePoint = $this->index; } $this->index = $savePoint; return true; case wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER: if ($nextToken->getLowerCaseValue() === 'null') { return true; } break; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parseColumnSpec() { $savePoint = $this->index; if ($this->parseTableSpec()) { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::DOT)) { $nextToken = $this->nextToken(); if ($nextToken && ($nextToken->getType() == wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER || $nextToken->getType() == wfWAFSQLiLexer::QUOTED_IDENTIFIER) ) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * CAST_SYM LPAREN expression AS_SYM cast_data_type RPAREN ) * | ( CONVERT_SYM LPAREN expression COMMA cast_data_type RPAREN ) * | ( CONVERT_SYM LPAREN expression USING_SYM transcoding_name RPAREN ) * | ( group_functions LPAREN ( ASTERISK | ALL | DISTINCT )? bit_expr RPAREN ) * * @return bool */ private function parseFunctionCall() { $startPoint = $this->index; $functionToken = $this->nextToken(); if ($functionToken && $functionToken->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER) { if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS)) { switch ($functionToken->getLowerCaseValue()) { case 'cast': if ($this->parseExpression() && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'as') && $this->parseCastDataType() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } break; case 'convert': if ($this->parseExpression()) { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA) && $this->parseCastDataType() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'using') && $this->parseTranscodingName() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; } break; default: $savePoint = $this->index; if (in_array($functionToken->getUpperCaseValue(), $this->groupFunctions)) { $token = $this->nextToken(); if (!$this->isIdentifierWithValue($token, array( 'all', 'distinct', )) && !$this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::ASTERISK) ) { $this->index--; } $this->parseBitExpression(); if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $savePoint; while ($this->parseExpression()) { if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index--; break; } if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } break; } } } $this->index = $startPoint; return false; } /** * BINARY (INTEGER_NUM)? * | CHAR (INTEGER_NUM)? * | DATE_SYM * | DATETIME * | DECIMAL_SYM ( INTEGER_NUM (COMMA INTEGER_NUM)? )? * | SIGNED_SYM (INTEGER_SYM)? * | TIME_SYM * | UNSIGNED_SYM (INTEGER_SYM)? * * @return bool */ private function parseCastDataType() { $startPoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isKeywordToken($token)) { switch ($token->getLowerCaseValue()) { case 'binary': case 'char': $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL)) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; case 'date': case 'datetime': case 'time': return true; case 'signed': case 'unsigned': if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'integer')) { $this->index--; } return true; case 'decimal': $savePoint = $this->index; while ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL)) { if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index--; return true; } $this->index = $savePoint; return true; } } $this->index = $startPoint; return false; } private function parseTranscodingName() { $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($token && $token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER) { return false; } $this->index = $savePoint; return false; } private function parseVariable() { $nextToken = $this->nextToken(); if ($nextToken && $nextToken->getType() === wfWAFSQLiLexer::VARIABLE) { return true; } $this->index--; return false; } /** * @return bool */ private function parseSubquery() { $startIndex = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parseSelectStatement() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } private function testForSubquery() { $startIndex = $this->index; $nextToken = $this->nextToken(); if ($nextToken && $nextToken->getType() === wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) { $selectToken = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($selectToken, 'select')) { $this->index = $startIndex; return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * * * @return bool */ private function parseExistsSubquery() { $startIndex = $this->index; $existsToken = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($existsToken, 'exists')) { if ($this->parseSubquery()) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * MATCH (column_spec (COMMA column_spec)* ) AGAINST (expression (search_modifier)? ) * * @return bool */ private function parseMatchAgainst() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'match')) { $savePoint = $this->index; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS)) { $this->index = $savePoint; } $hasColumns = false; while ($this->parseColumnSpec()) { $hasColumns = true; $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index = $savePoint; break; } $savePoint = $this->index; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { $this->index = $savePoint; } if ($hasColumns && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'against') && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parseExpression() && ($this->parseSearchModifier() || true) && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * Used in match/against * * @link https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/fulltext-search.html * @return bool */ private function parseSearchModifier() { $startIndex = $this->index; $startToken = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($startToken, 'in')) { $next = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($next, 'natural') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'language') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'mode') ) { $saveIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'with') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'query') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'expansion') ) { return true; } $this->index = $saveIndex; return true; } else if ($this->isIdentifierWithValue($next, 'boolean') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'mode') ) { return true; } } else if ($this->isIdentifierWithValue($startToken, 'with')) { if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'query') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'expansion') ) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parseCaseWhen() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'case')) { $hasWhen = false; while (true) { if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'when')) { $this->index--; break; } if ($this->parseExpression()) { if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'then') && $this->parseBitExpression()) { $hasWhen = true; continue; } $this->index--; } $this->index--; break; } if ($hasWhen) { $endToken = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($endToken, 'else')) { if (!$this->parseBitExpression()) { $this->index = $startIndex; return false; } $endToken = $this->nextToken(); } if ($this->isIdentifierWithValue($endToken, 'end')) { return true; } } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parseODBCExpression() { $startIndex = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_BRACKET) && $this->isIdentifier($this->nextToken()) && $this->parseExpression() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_BRACKET)) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parseIntervalExpression() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'interval') && $this->parseExpression()) { $intervalUnitToken = $this->nextToken(); if ($intervalUnitToken && in_array($intervalUnitToken->getType(), $this->intervalUnits)) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ public function parseCollationName() { $startIndex = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($token && $token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parseFrom() { $startIndex = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($token, 'from')) { return $this->parseTableReferences(); } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @link http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/join.html * @return bool */ private function parseTableReferences() { $startPoint = $this->index; $hasReferences = false; while ($this->parseEscapedTableReference()) { $hasReferences = true; $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index = $savePoint; break; } if ($hasReferences) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseEscapedTableReference() { $startPoint = $this->index; if ($this->parseTableReference() || ( $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_BRACKET) && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'oj') && $this->parseTableReference() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_BRACKET) ) ) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseTableReference() { $savePoint = $this->index; $hasTables = false; if ($this->parseTableFactor()) { $hasTables = true; while ($this->parseJoinTable()) { } } if ($hasTables) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * table_factor: * tbl_name [PARTITION (partition_names)] [[AS] alias] [index_hint_list] * | table_subquery [AS] alias * | ( table_references ) */ private function parseTableFactor() { $savePoint = $this->index; if ($this->parseTableSpec()) { $savePoint2 = $this->index; if (!$this->parsePartitionClause()) { $this->index = $savePoint2; } $this->parseAlias(); $this->parseIndexHintList(); return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->parseSubquery() && $this->parseAlias()) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parseTableReferences() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * PARTITION (partition_names) * * @return bool */ private function parsePartitionClause() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'partition') && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parsePartitionNames() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @return bool */ private function parsePartitionNames() { $startPoint = $this->index; $hasPartition = false; while ($this->parsePartitionName()) { $hasPartition = true; $savePoint = $this->index; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $this->index = $savePoint; break; } } if ($hasPartition) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * @return bool */ private function parsePartitionName() { $startPoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::QUOTED_IDENTIFIER) || $this->isValidNonKeywordIdentifier($token) ) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * join_table: * table_reference [INNER | CROSS] JOIN table_factor [join_condition] * | table_reference STRAIGHT_JOIN table_factor * | table_reference STRAIGHT_JOIN table_factor ON conditional_expr * | table_reference {LEFT|RIGHT} [OUTER] JOIN table_reference join_condition * | table_reference NATURAL [{LEFT|RIGHT} [OUTER]] JOIN table_factor * * @return bool */ private function parseJoinTable() { $savePoint = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'inner', 'cross', )) ) { $this->index = $savePoint; } if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'join') && $this->parseTableFactor()) { $this->parseJoinCondition(); return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'straight_join') && $this->parseTableFactor() ) { $savePoint = $this->index; if (!($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'on') && $this->parseExpression())) { $this->index = $savePoint; } return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'left', 'right', )) ) { $savePoint2 = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'outer', )) ) { $this->index = $savePoint2; } } else { $this->index = $savePoint; } if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'join') && $this->parseTableReference() && $this->parseJoinCondition() ) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'natural', )) ) { if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'left', 'right', )) ) { $savePoint2 = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'outer', )) ) { $this->index = $savePoint2; } } else { $this->index = $savePoint; } if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'join') && $this->parseTableFactor() ) { return true; } } $this->index = $savePoint; return false; } /** * (ON expression) | (USING_SYM column_list) * * @return bool */ private function parseJoinCondition() { $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'on') && $this->parseExpression()) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'using') && $this->parseColumnList()) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseTableSpec() { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), array( wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER, wfWAFSQLiLexer::QUOTED_IDENTIFIER, )) ) { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::DOT) && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), array( wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER, wfWAFSQLiLexer::QUOTED_IDENTIFIER, )) ) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseAlias() { $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($token, 'as')) { $token = $this->nextToken(); } if ($this->isValidNonKeywordIdentifier($token)) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseIndexHintList() { $startPoint = $this->index; $hasHints = false; while ($this->parseIndexHint()) { $hasHints = true; $savePoint = $this->index; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $this->index = $savePoint; break; } } if ($hasHints) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * @return bool */ private function parseIndexHint() { // USE_SYM index_options LPAREN (index_list)? RPAREN $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'use') && $this->parseIndexOptions() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) ) { $this->parseIndexList(); if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $savePoint; // IGNORE_SYM index_options LPAREN index_list RPAREN $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'ignore') && $this->parseIndexOptions() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parseIndexList() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; // FORCE_SYM index_options LPAREN index_list RPAREN $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'force') && $this->parseIndexOptions() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) && $this->parseIndexList() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; return false; } /** * (INDEX_SYM | KEY_SYM) ( FOR_SYM ((JOIN_SYM) | (ORDER_SYM BY_SYM) | (GROUP_SYM BY_SYM)) )? * * @return bool */ private function parseIndexOptions() { $savePoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($token, 'index') || $this->isIdentifierWithValue($token, 'key') ) { $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'for')) { $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'join')) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'order') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'by') ) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'group') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'by') ) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $savePoint; return false; } private function parseIndexList() { $startPoint = $this->index; $hasIndex = false; while ($this->parseIndexName()) { $hasIndex = true; $savePoint = $this->index; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $this->index = $savePoint; break; } } if ($hasIndex) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } private function parseIndexName() { $startPoint = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isValidNonKeywordIdentifier($token)) { return true; } $this->index = $startPoint; return false; } /** * LPAREN column_spec (COMMA column_spec)* RPAREN * * @return bool */ private function parseColumnList() { $startPoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS)) { $hasColumn = false; while ($this->parseColumnSpec()) { $hasColumn = true; $savePoint = $this->index; if (!$this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $this->index = $savePoint; break; } } if ($hasColumn && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $startPoint; return false; } private function parseWhere() { $startIndex = $this->index; $token = $this->nextToken(); if ($this->isIdentifierWithValue($token, 'where')) { if ($this->parseExpression()) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } private function parseProcedure() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'PROCEDURE') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'ANALYSE') && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS) ) { $savePoint = $this->index; if ($this->parseExpression()) { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA) && $this->parseExpression() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS) ) { return true; } $this->index = $savePoint; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $savePoint; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * GROUP_SYM BY_SYM groupby_item (COMMA groupby_item)* (WITH ROLLUP_SYM)? * * @return bool */ private function parseGroupBy() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'group') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'by') ) { $hasItems = false; while ($this->parseGroupByItem()) { $hasItems = true; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index--; break; } if ($hasItems) { $savePoint = $this->index; if (!($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'with') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'rollup')) ) { $this->index = $savePoint; } return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * column_spec | INTEGER_NUM | bit_expr ; * * @return bool */ private function parseGroupByItem() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseBitExpression()) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * HAVING expression * * @return bool */ private function parseHaving() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'having') && $this->parseExpression() ) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * ORDER_SYM BY_SYM orderby_item (COMMA orderby_item)* * * @return bool */ private function parseOrderBy() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'order') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'by') ) { $hasItems = false; while ($this->parseOrderByItem()) { $hasItems = true; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { continue; } $this->index--; break; } if ($hasItems) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * groupby_item (ASC | DESC)? ; * * @return bool */ private function parseOrderByItem() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseGroupByItem()) { $savePoint = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'asc', 'desc', )) ) { $this->index = $savePoint; } return true; } $this->index = $startIndex; return false; } private function parseLimit() { // LIMIT ((offset COMMA)? row_count) | (row_count OFFSET_SYM offset) $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'limit') && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL) ) { $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA) && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL) ) { return true; } $this->index = $savePoint; $savePoint = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'offset') && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::INTEGER_LITERAL) ) { return true; } $this->index = $savePoint; return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @link http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/insert.html * @return bool */ private function parseInsertStatement() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseInsertStatement1() || $this->parseInsertStatement2() || $this->parseInsertStatement3() ) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * insert_header * (column_list)? * value_list_clause * ( insert_subfix )? * * @return bool */ private function parseInsertStatement1() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseInsertHeader()) { $this->parseColumnList(); if ($this->parseValueListClause()) { $this->parseInsertSubfix(); return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * insert_header * set_columns_cluase * ( insert_subfix )? * * @return bool */ private function parseInsertStatement2() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseInsertHeader() && $this->parseSetColumnsClause()) { $this->parseInsertSubfix(); return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * insert_header * (column_list)? * select_expression * ( insert_subfix )? * * @return bool */ private function parseInsertStatement3() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseInsertHeader()) { $this->parseColumnList(); if ($this->parseSelectStatement()) { $this->parseInsertSubfix(); return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * INSERT (LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY)? (IGNORE_SYM)? * (INTO)? table_spec * (partition_clause)? * * @return bool */ private function parseInsertHeader() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'insert')) { $savePoint = $this->index; // (LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY)? if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'LOW_PRIORITY', 'HIGH_PRIORITY' )) ) { $this->index = $savePoint; } // (IGNORE_SYM)? $savePoint = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'IGNORE' )) ) { $this->index = $savePoint; } // (INTO)? $savePoint = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'into' )) ) { $this->index = $savePoint; } // table_spec if ($this->parseTableSpec()) { $savePoint = $this->index; // (partition_clause)? if (!$this->parsePartitionClause()) { $this->index = $savePoint; } return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * (VALUES | VALUE_SYM) column_value_list (COMMA column_value_list)*; * * @return bool */ private function parseValueListClause() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), array( 'value', 'values', )) ) { $hasValues = false; while ($this->parseColumnValueList()) { $hasValues = true; $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $hasValues = false; continue; } $this->index = $savePoint; break; } if ($hasValues) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * LPAREN (bit_expr|DEFAULT) (COMMA (bit_expr|DEFAULT) )* RPAREN ; * * @return bool */ private function parseColumnValueList() { $startIndex = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::OPEN_PARENTHESIS)) { $hasValues = false; while (true) { $savePoint = $this->index; if (!$this->parseBitExpression() && !$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'DEFAULT')) { $this->index = $savePoint; break; } $hasValues = true; $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $hasValues = false; continue; } $this->index = $savePoint; break; } if ($hasValues && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::CLOSE_PARENTHESIS)) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } private function parseInsertSubfix() { // ON DUPLICATE_SYM KEY_SYM UPDATE column_spec EQ_SYM expression (COMMA column_spec EQ_SYM expression)* $startIndex = $this->index; if ( $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'on') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'duplicate') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'key') && $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'update') ) { $hasValues = false; while (true) { $savePoint = $this->index; if ($this->parseColumnSpec() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::EQUALS_SYMBOL) && $this->parseExpression() ) { $hasValues = true; $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $hasValues = false; continue; } $this->index = $savePoint; break; } $this->index = $savePoint; break; } if ($hasValues) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * SET_SYM set_column_cluase ( COMMA set_column_cluase )*; * * @return bool */ private function parseSetColumnsClause() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'set')) { $hasValues = true; while ($this->parseSetColumnClause()) { $hasValues = true; $savePoint = $this->index; if ($this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::COMMA)) { $hasValues = false; continue; } $this->index = $savePoint; break; } if ($hasValues) { return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * column_spec EQ_SYM (expression|DEFAULT) ; * * @return bool */ private function parseSetColumnClause() { $startIndex = $this->index; if ($this->parseColumnSpec() && $this->isTokenOfType($this->nextToken(), wfWAFSQLiLexer::EQUALS_SYMBOL) && ($this->parseExpression() || $this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'default')) ) { return true; } $this->index = $startIndex; return false; } /** * UPDATE (LOW_PRIORITY)? (IGNORE_SYM)? table_reference * set_columns_cluase * (where_clause)? * (orderby_clause)? * (limit_clause)? * | * UPDATE (LOW_PRIORITY)? (IGNORE_SYM)? table_references * set_columns_cluase * (where_clause)? * * @return bool */ private function parseUpdateStatement() { $startIndex = $this->index; if ($this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'update')) { $savePoint = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'LOW_PRIORITY')) { $this->index = $savePoint; } $savePoint = $this->index; if (!$this->isIdentifierWithValue($this->nextToken(), 'ignore')) { $this->index = $savePoint; } if ($this->parseTableReferences() && $this->parseSetColumnsClause()) { $this->parseWhere(); $this->parseOrderBy(); $this->parseLimit(); return true; } } $this->index = $startIndex; return false; } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ private function isIdentifier($token) { return $token && ($token->getType() === wfWAFSQLiLexer::QUOTED_IDENTIFIER || $token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER); } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @param string|array $value * @return bool */ private function isIdentifierWithValue($token, $value) { return $token && $token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER && (is_array($value) ? in_array($token->getLowerCaseValue(), array_map('wfWAFUtils::strtolower', $value)) : $token->getLowerCaseValue() === wfWAFUtils::strtolower($value)); } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @param mixed $type * @return bool */ protected function isTokenOfType($token, $type) { if (is_array($type)) { return $token && in_array($token->getType(), $type); } return $token && $token->getType() === $type; } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ private function isNotSymbolToken($token) { return $token && ( ($token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER && $token->getLowerCaseValue() === 'not') || ($token->getType() === wfWAFSQLiLexer::EXPR_NOT) ); } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ private function isKeywordToken($token) { return $token && $token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER && in_array($token->getUpperCaseValue(), $this->keywords); } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ private function isValidNonKeywordIdentifier($token) { return $token && ( $token->getType() === wfWAFSQLiLexer::QUOTED_IDENTIFIER || ($token->getType() === wfWAFSQLiLexer::UNQUOTED_IDENTIFIER && !$this->isKeywordToken($token)) ); } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ private function isOrToken($token) { return $token && ($this->isIdentifierWithValue($token, 'or') || $this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::EXPR_OR)); } /** * @param wfWAFLexerToken $token * @return bool */ private function isAndToken($token) { return $token && ($this->isIdentifierWithValue($token, 'and') || $this->isTokenOfType($token, wfWAFSQLiLexer::EXPR_AND)); } /** * @return string */ public function getSubject() { return $this->subject; } /** * @param string $subject */ public function setSubject($subject) { $this->subject = $subject; $this->setTokens(array()); $this->lexer->setSQL($this->subject); } /** * @return int */ public function getFlags() { return $this->flags; } /** * @param int $flags */ public function setFlags($flags) { $this->flags = $flags; $this->lexer->setFlags($this->flags); } } class wfWAFSQLiLexer implements wfWAFLexerInterface { const FLAG_TOKENIZE_MYSQL_PORTABLE_COMMENTS = 0x1; const UNQUOTED_IDENTIFIER = 'UNQUOTED_IDENTIFIER'; const VARIABLE = 'VARIABLE'; const QUOTED_IDENTIFIER = 'QUOTED_IDENTIFIER'; const DOUBLE_STRING_LITERAL = 'DOUBLE_STRING_LITERAL'; const SINGLE_STRING_LITERAL = 'SINGLE_STRING_LITERAL'; const INTEGER_LITERAL = 'INTEGER_LITERAL'; const REAL_NUMBER_LITERAL = 'REAL_NUMBER_LITERAL'; const BINARY_NUMBER_LITERAL = 'BINARY_NUMBER_LITERAL'; const HEX_NUMBER_LITERAL = 'HEX_NUMBER_LITERAL'; const DOT = 'DOT'; const OPEN_PARENTHESIS = 'OPEN_PARENTHESIS'; const CLOSE_PARENTHESIS = 'CLOSE_PARENTHESIS'; const OPEN_BRACKET = 'OPEN_BRACKET'; const CLOSE_BRACKET = 'CLOSE_BRACKET'; const COMMA = 'COMMA'; const EXPR_OR = 'EXPR_OR'; const EXPR_AND = 'EXPR_AND'; const EXPR_NOT = 'EXPR_NOT'; const BIT_AND = 'BIT_AND'; const BIT_LEFT_SHIFT = 'BIT_LEFT_SHIFT'; const BIT_RIGHT_SHIFT = 'BIT_RIGHT_SHIFT'; const BIT_XOR = 'BIT_XOR'; const BIT_INVERSION = 'BIT_INVERSION'; const BIT_OR = 'BIT_OR'; const PLUS = 'PLUS'; const MINUS = 'MINUS'; const ASTERISK = 'ASTERISK'; const DIVISION = 'DIVISION'; const MOD = 'MOD'; const ARROW = 'ARROW'; const EQUALS_SYMBOL = 'EQUALS_SYMBOL'; const NOT_EQUALS = 'NOT_EQUALS'; const LESS_THAN = 'LESS_THAN'; const GREATER_THAN = 'GREATER_THAN'; const LESS_THAN_EQUAL_TO = 'LESS_THAN_EQUAL_TO'; const GREATER_THAN_EQUAL_TO = 'GREATER_THAN_EQUAL_TO'; const SET_VAR = 'SET_VAR'; const RIGHT_BRACKET = 'RIGHT_BRACKET'; const LEFT_BRACKET = 'LEFT_BRACKET'; const SEMICOLON = 'SEMICOLON'; const COLON = 'COLON'; const MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START = 'MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START'; const MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END = 'MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END'; const SINGLE_LINE_COMMENT = 'SINGLE_LINE_COMMENT'; const MULTI_LINE_COMMENT = 'MULTI_LINE_COMMENT'; /** * @var int */ private $flags; private $tokenMatchers; private $hasPortableCommentStart = false; public static function getLexerTokenMatchers() { static $tokenMatchers; if ($tokenMatchers === null) { $tokenMatchers = array( new wfWAFLexerTokenMatcher(self::REAL_NUMBER_LITERAL, '/^(?:[0-9]+\\.[0-9]+|[0-9]+\\.|\\.[0-9]+|[Ee][\\+\\-][0-9]+)/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::BINARY_NUMBER_LITERAL, '/^(?:0b[01]+|[bB]\'[01]+\')/', true), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::HEX_NUMBER_LITERAL, '/^(?:0x[0-9a-fA-F]+|[xX]\'[0-9a-fA-F]+\')/', true), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::INTEGER_LITERAL, '/^[0-9]+/', true), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::VARIABLE, '/^(?:@(?:`(?:[^`]*(?:``[^`]*)*)`| "([^"\\\\]*(?:\\\\.[^"\\\\]*)*)"| \'([^\'\\\\]*(?:\\\\.[^\'\\\\]*)*)\'| [a-zA-Z_\\$\\.]+| @[a-zA-Z_\\$][a-zA-Z_\\$0-9]{0,256}){0,1}) /Asx'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::QUOTED_IDENTIFIER, '/^`(?:[^`]*(?:``[^`]*)*)`/As'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::DOUBLE_STRING_LITERAL, '/^(?:[nN]|_[0-9a-zA-Z\\$_]{0,256})?"([^"\\\\]*(?:\\\\.[^"\\\\]*)*)"/As'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::SINGLE_STRING_LITERAL, '/^(?:[nN]|_[0-9a-zA-Z\\$_]{0,256})?\'([^\'\\\\]*(?:\\\\.[^\'\\\\]*)*)\'/As'), // U+0080 .. U+FFFF new wfWAFLexerTokenMatcher(self::UNQUOTED_IDENTIFIER, '/^[0-9a-zA-Z\\$_\\x{0080}-\\x{FFFF}]{1,256}/u'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START, '/^\\/\\*\\![0-9]{0,5}/s'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END, '/^\\*\\//s'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::SINGLE_LINE_COMMENT, '/^(?:#[^\n]*|--(?:[ \t\r][^\n]*|[\n]))/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::MULTI_LINE_COMMENT, '/^\\/\\*.*?\\*\\//s'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::DOT, '/^\\./'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::OPEN_PARENTHESIS, '/^\\(/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::CLOSE_PARENTHESIS, '/^\\)/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::OPEN_BRACKET, '/^\\{/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::CLOSE_BRACKET, '/^\\}/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::COMMA, '/^,/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::EXPR_OR, '/^\\|\\|/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::EXPR_AND, '/^&&/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::BIT_LEFT_SHIFT, '/^\\<\\\\>/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::EQUALS_SYMBOL, '/^(?:\\=|\\<\\=\\>)/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::ARROW, '/^\\=\\>/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::LESS_THAN_EQUAL_TO, '/^\\<\\=/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::GREATER_THAN_EQUAL_TO, '/^\\>\\=/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::NOT_EQUALS, '/^(?:\\<\\>|(?:\\!|\\~|\\^)\\=)/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::LESS_THAN, '/^\\/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::SET_VAR, '/^:\\=/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::BIT_XOR, '/^\\^/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::BIT_INVERSION, '/^\\~/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::BIT_OR, '/^\\|/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::PLUS, '/^\\+/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::MINUS, '/^\\-/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::ASTERISK, '/^\\*/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::DIVISION, '/^\\//'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::MOD, '/^%/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::EXPR_NOT, '/^\\!/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::BIT_AND, '/^&/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::RIGHT_BRACKET, '/^\\]/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::LEFT_BRACKET, '/^\\[/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::SEMICOLON, '/^;/'), new wfWAFLexerTokenMatcher(self::COLON, '/^:/'), ); } return $tokenMatchers; } /** * @var string */ private $sql; /** * @var wfWAFStringScanner */ private $scanner; /** * wfWAFRuleLexer constructor. * @param $sql * @param int $flags */ public function __construct($sql = null, $flags = 0) { $this->scanner = new wfWAFStringScanner(); $this->tokenMatchers = self::getLexerTokenMatchers(); $this->setSQL($sql); $this->setFlags($flags); } /** * @return array * @throws wfWAFParserSyntaxError */ public function tokenize() { $tokens = array(); while ($token = $this->nextToken()) { $tokens[] = $token; } return $tokens; } /** * @return bool|wfWAFLexerToken * @throws wfWAFParserSyntaxError */ public function nextToken() { if (!$this->scanner->eos()) { /** @var wfWAFLexerTokenMatcher $tokenMatcher */ foreach ($this->tokenMatchers as $tokenMatcher) { $this->scanner->skip('/^\s+/s'); if ($this->scanner->eos()) { return false; } if (($this->flags & self::FLAG_TOKENIZE_MYSQL_PORTABLE_COMMENTS) === 0 && ($tokenMatcher->getTokenID() === self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START || $tokenMatcher->getTokenID() === self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END) ) { continue; } if (!$this->hasPortableCommentStart && $tokenMatcher->getTokenID() === self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END) { continue; } if ($tokenMatcher->useMaximalMunch() && ($match = $this->scanner->check($tokenMatcher->getMatch())) !== null) { $biggestToken = $this->createToken($tokenMatcher->getTokenID(), $match); /** @var wfWAFLexerTokenMatcher $tokenMatcher2 */ foreach ($this->tokenMatchers as $tokenMatcher2) { if ($tokenMatcher === $tokenMatcher2) { continue; } if (($match2 = $this->scanner->check($tokenMatcher2->getMatch())) !== null) { $biggestToken2 = $this->createToken($tokenMatcher2->getTokenID(), $match2); if (wfWAFUtils::strlen($biggestToken2->getValue()) > wfWAFUtils::strlen($biggestToken->getValue())) { $biggestToken = $biggestToken2; } } } $this->scanner->advancePointer(wfWAFUtils::strlen($biggestToken->getValue())); return $biggestToken; } else if (($match = $this->scanner->scan($tokenMatcher->getMatch())) !== null) { $token = $this->createToken($tokenMatcher->getTokenID(), $match); if ($tokenMatcher->getTokenID() === self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_START) { $this->hasPortableCommentStart = true; } else if ($tokenMatcher->getTokenID() === self::MYSQL_PORTABLE_COMMENT_END) { $this->hasPortableCommentStart = false; } return $token; } } $char = $this->scanner->scanChar(); $e = new wfWAFParserSyntaxError(sprintf('Invalid character "%s" (\x%02x) found on line %d, column %d', $char, ord($char), $this->scanner->getLine(), $this->scanner->getColumn())); $e->setParseLine($this->scanner->getLine()); $e->setParseColumn($this->scanner->getColumn()); throw $e; } return false; } public function hasMoreTokens() { } /** * @param $type * @param $value * @return wfWAFLexerToken */ protected function createToken($type, $value) { return new wfWAFLexerToken($type, $value, $this->scanner->getLine(), $this->scanner->getColumn()); } /** * @return string */ public function getSQL() { return $this->sql; } /** * @param string $sql */ public function setSQL($sql) { if (is_string($sql)) { $this->scanner->setString($sql); } $this->sql = $sql; } /** * @return int */ public function getFlags() { return $this->flags; } /** * @param int $flags */ public function setFlags($flags) { $this->flags = $flags; } } class wfWAFLexerTokenMatcher { /** * @var mixed */ private $tokenID; /** * @var string */ private $match; /** * @var bool */ private $useMaximalMunch; /** * @param mixed $tokenID * @param string $match * @param bool $useMaximalMunch */ public function __construct($tokenID, $match, $useMaximalMunch = false) { $this->tokenID = $tokenID; $this->match = $match; $this->useMaximalMunch = $useMaximalMunch; } /** * @return bool */ public function useMaximalMunch() { return $this->useMaximalMunch; } /** * @return mixed */ public function getTokenID() { return $this->tokenID; } /** * @param mixed $tokenID */ public function setTokenID($tokenID) { $this->tokenID = $tokenID; } /** * @return string */ public function getMatch() { return $this->match; } /** * @param string $match */ public function setMatch($match) { $this->match = $match; } } }
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/parser/sqli.php:2904) in /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/parser/sqli.php:2904) in /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/parser/sqli.php:2904) in /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/parser/sqli.php:2904) in /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/parser/sqli.php:2904) in /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/parser/sqli.php:2904) in /home/hvhospitalveteri/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49
Fisioterapia – HV Hospital Veterinario

El Hospital cuenta con un consultorio especifico adaptado al tratamiento para la recuperación de las funciones físicas motoras y restablecer la biomecánica del paciente consiguiendo asi una mejor calidad de vida.

Realizamos: Ultrasonido, Magnetoterapia, Laser, Electroestimulación y Mesoterapia.